nl :: ErrorFormatter

Tóm lược

Các loại công khai

FormatFunct )(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err) typedef
bool(*

Thuộc tính công cộng

FormatError
FormatFunct
Next

Các loại công khai

FormatFunct

bool(* nl::ErrorFormatter::FormatFunct)(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err)

Thuộc tính công cộng

FormatError

FormatFunct nl::ErrorFormatter::FormatError

Kế tiếp

const ErrorFormatter * nl::ErrorFormatter::Next