Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: ErrorFormatter

Tóm lược

Các loại công khai

FormatFunct )(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err) typedef
bool(*

Thuộc tính công cộng

FormatError
FormatFunct
Next

Các loại công khai

FormatFunct

bool(* nl::ErrorFormatter::FormatFunct)(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err)

Thuộc tính công cộng

FormatError

FormatFunct nl::ErrorFormatter::FormatError

Kế tiếp

const ErrorFormatter * nl::ErrorFormatter::Next