nl::SchemaFieldDescriptor

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Trình bao bọc xung quanh một mảng FieldDescriptor để mô tả cấu trúc/cấu trúc giản đồ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFields
const FieldDescriptor *
Con trỏ đến mảng FieldDescriptors.
mNumFieldDescriptorElements
uint16_t
Số lượng phần tử trong mảng FieldDescriptor.
mSize
const uint32_t
Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mFields

const FieldDescriptor * nl::SchemaFieldDescriptor::mFields

Con trỏ đến mảng FieldDescriptors.

mNumFieldDescriptorElements

uint16_t nl::SchemaFieldDescriptor::mNumFieldDescriptorElements

Số lượng phần tử trong mảng FieldDescriptor.

mSize

const uint32_t nl::SchemaFieldDescriptor::mSize

Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.