Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: SchemaFieldDescriptor

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Bao bọc xung quanh một mảng FieldDescriptors để mô tả cấu trúc / cấu trúc lược đồ.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mFields
Con trỏ tới mảng FieldDescriptors.
mNumFieldDescriptorElements
uint16_t
Số phần tử trong mảng FieldDescriptor của chúng tôi.
mSize
const uint32_t
Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.

Thuộc tính công cộng

mFields

const FieldDescriptor * nl::SchemaFieldDescriptor::mFields

Con trỏ tới mảng FieldDescriptors.

mNumFieldDescriptorElements

uint16_t nl::SchemaFieldDescriptor::mNumFieldDescriptorElements

Số phần tử trong mảng FieldDescriptor của chúng tôi.

mSize

const uint32_t nl::SchemaFieldDescriptor::mSize

Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.