Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SchemaFieldDescriptor

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Trình bao bọc quanh một mảng FieldDescriptor để mô tả một cấu trúc/cấu trúc giản đồ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFields
const FieldDescriptor *
Con trỏ đến mảng Mảng trường lặp.
mNumFieldDescriptorElements
uint16_t
Số phần tử trong mảng FieldDescriptor của chúng ta.
mSize
const uint32_t
Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mfields

const FieldDescriptor * nl::SchemaFieldDescriptor::mFields

Con trỏ đến mảng Mảng trường lặp.

mNumFieldDescriptorElements

uint16_t nl::SchemaFieldDescriptor::mNumFieldDescriptorElements

Số phần tử trong mảng FieldDescriptor của chúng ta.

mKích thước

const uint32_t nl::SchemaFieldDescriptor::mSize

Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.