Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::SchemaFieldDescriptor

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Trình bao bọc quanh một mảng FieldDescriptor để mô tả một cấu trúc/cấu trúc giản đồ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFields
const FieldDescriptor *
Con trỏ đến mảng Mảng trường lặp.
mNumFieldDescriptorElements
uint16_t
Số phần tử trong mảng FieldDescriptor của chúng ta.
mSize
const uint32_t
Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mfields

const FieldDescriptor * nl::SchemaFieldDescriptor::mFields

Con trỏ đến mảng Mảng trường lặp.

mNumFieldDescriptorElements

uint16_t nl::SchemaFieldDescriptor::mNumFieldDescriptorElements

Số phần tử trong mảng FieldDescriptor của chúng ta.

mKích thước

const uint32_t nl::SchemaFieldDescriptor::mSize

Kích thước (tính bằng byte) của cấu trúc.