nl::SerializationContext

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Cấu trúc c chứa mọi ngữ cảnh hoặc trạng thái cần thiết để chuyển đổi tuần tự hoặc giải tuần tự.

Tóm tắt

Hiện tại, chúng tôi chỉ quản lý bộ nhớ.

Thuộc tính công khai

memMgmt

Thuộc tính công khai

memMgmt

MemoryManagement nl::SerializationContext::memMgmt