Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: SerializationContext

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Một c-struct chứa bất kỳ ngữ cảnh hoặc trạng thái nào mà chúng ta cần để tuần tự hóa hoặc giải mã hóa.

Tóm lược

Hiện tại, chỉ quản lý bộ nhớ.

Thuộc tính công cộng

memMgmt

Thuộc tính công cộng

memMgmt

MemoryManagement nl::SerializationContext::memMgmt