Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::SerialationContext

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Một cấu trúc c chứa bất kỳ ngữ cảnh hoặc trạng thái nào mà chúng ta cần để sắp xếp tuần tự hoặc tái thiết.

Tóm tắt

Trước mắt, bạn chỉ cần quản lý bộ nhớ.

Thuộc tính công khai

memMgmt

Thuộc tính công khai

memMgmt

MemoryManagement nl::SerializationContext::memMgmt