Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerializeFieldTypeByteString_mảng

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

SerializedByteString * nl::SerializedFieldTypeByteString_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeByteString_array::num