Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::OrganizationSchemaPointerPair

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Ghép nối dữ liệu với cấu trúc dữ liệu c và SchemaSchemaDescriptor viết cấu trúc TLV dựa trên dữ liệu đó.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFieldSchema
SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.
mStructureData
void *
Trỏ đến cấu trúc dữ liệu cho cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mFieldSchema

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.

Dữ liệu cấu trúc

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

Trỏ đến cấu trúc dữ liệu cho cấu trúc.