Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: StructureSchemaPointerPair

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Cặp dữ liệu với cấu trúc c của dữ liệu và StructureSchemaDescriptor để viết cấu trúc TLV dựa trên dữ liệu đó.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mFieldSchema
SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.
mStructureData
void *
Con trỏ đến cấu trúc c của dữ liệu cho cấu trúc.

Thuộc tính công cộng

mFieldSchema

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.

mStructureData

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

Con trỏ đến một cấu trúc c của dữ liệu cho cấu trúc.