nl::StructureSchemaPointerPair

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Cặp dữ liệu với cấu trúc dữ liệu c-struct và StructureSchemaDescriptor để viết một cấu trúc TLV dựa trên dữ liệu đó.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFieldSchema
SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.
mStructureData
void *
Con trỏ đến cấu trúc dữ liệu c của cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mFieldSchema

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.

mStructureData

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

Con trỏ đến cấu trúc dữ liệu c của cấu trúc.