Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::OrganizationSchemaPointerPair

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Ghép nối dữ liệu với cấu trúc dữ liệu c và SchemaSchemaDescriptor viết cấu trúc TLV dựa trên dữ liệu đó.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFieldSchema
SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.
mStructureData
void *
Trỏ đến cấu trúc dữ liệu cho cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mFieldSchema

const SchemaFieldDescriptor * nl::StructureSchemaPointerPair::mFieldSchema

SchemaFieldDescriptor để mô tả cách xử lý dữ liệu thành TLV.

Dữ liệu cấu trúc

void * nl::StructureSchemaPointerPair::mStructureData

Trỏ đến cấu trúc dữ liệu cho cấu trúc.