Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: WeaveDevicePlatformEvent

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/WeaveDevicePlatformEvent.h>

Trình bày thông tin sự kiện dành riêng cho nền tảng dành cho nền tảng EFR32 của Silicon Labs.

Tóm lược

Trình bày thông tin sự kiện theo nền tảng cụ thể cho các nền tảng nRF52 Bắc Âu.

Trình bày thông tin sự kiện dành riêng cho nền tảng cho nền tảng ESP32.

Thuộc tính công cộng

@392
union nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@391
@398
union nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@397
@411
union nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@410
ConId
uint16_t
Data
ESPSystemEvent
system_event_t
EventData
ble_evt_t
PayloadPadding [2]
uint8_t
RXCharWriteEvent
struct nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@410::@413
SoftDeviceBLEEvent
struct nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@410::@412
WriteArgs
ble_gatts_evt_write_t

Thuộc tính công cộng

@ 392

union nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@391 nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@392

@ 398

union nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@397 nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@398

@ 411

union nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@410 nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@411

ConId

uint16_t nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::ConId

Dữ liệu

::nl::Weave::System::PacketBuffer * nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::Data

ESPSystemEvent

system_event_t nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::ESPSystemEvent

Dữ liệu sự kiện

ble_evt_t nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::EventData

PayloadPadding

uint8_t nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::PayloadPadding[2]

RXCharWriteEvent

struct nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@410::@413 nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::RXCharWriteEvent

SoftDeviceBLEEvent

struct nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::@410::@412 nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::SoftDeviceBLEEvent

WriteArgs

ble_gatts_evt_write_t nl::Weave::DeviceLayer::WeaveDevicePlatformEvent::WriteArgs