nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Cấu trúc nội bộ để truyền tải danh sách sự kiện.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

CopyAndAdjustDeltaTimeContext(nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter, EventLoadOutContext *inContext)

Thuộc tính công khai

mContext
mWriter

Thuộc tính công khai

mContext

EventLoadOutContext * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mContext

mWriter

nl::Weave::TLV::TLVWriter * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mWriter

Hàm công khai

CopyAndAdjustDeltaTimeContext

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::CopyAndAdjustDeltaTimeContext(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter,
  EventLoadOutContext *inContext
)