Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: CopyAndAdjustDeltaTimeContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Cấu trúc bên trong để duyệt qua danh sách sự kiện.

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

CopyAndAdjustDeltaTimeContext (nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter, EventLoadOutContext *inContext)

Thuộc tính công cộng

mContext
mWriter

Thuộc tính công cộng

mContext

EventLoadOutContext * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mContext

mWriter

nl::Weave::TLV::TLVWriter * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mWriter

Chức năng công cộng

CopyAndAdjustDeltaTimeContext

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::CopyAndAdjustDeltaTimeContext(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter,
  EventLoadOutContext *inContext
)