Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Cấu trúc nội bộ cho danh sách sự kiện truyền tải.

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

CopyAndAdjustDeltaTimeContext(nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter, EventLoadOutContext *inContext)

Thuộc tính công khai

mContext
mWriter

Thuộc tính công khai

Bối cảnh

EventLoadOutContext * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mContext

mWriter

nl::Weave::TLV::TLVWriter * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::mWriter

Hàm công khai

CopyAndAdjustDeltaTimeContext

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CopyAndAdjustDeltaTimeContext::CopyAndAdjustDeltaTimeContext(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *inWriter,
  EventLoadOutContext *inContext
)