Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: EventLoadOutContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Cấu trúc sao chép danh sách sự kiện trên đầu ra.

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

EventLoadOutContext (nl::Weave::TLV::TLVWriter & inWriter, ImportanceType inImportance, uint32_t inStartingEventID, ExternalEvents *ioExternalEvent)

Thuộc tính công cộng

mCurrentEventID
uint32_t
mCurrentTime
uint32_t
mCurrentUTCTime
uint64_t
mExternalEvents
mFirst
bool
mFirstUtc
bool
mImportance
mStartingEventID
uint32_t
mWriter

Thuộc tính công cộng

mCurrentEventID

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mCurrentEventID

mCurrentTime

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mCurrentTime

mCurrentUTCTime

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mCurrentUTCTime

mExternalEvents

ExternalEvents * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mExternalEvents

mFirst

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mFirst

mFirstUtc

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mFirstUtc

mImportance

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mImportance

mStartingEventID

uint32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mStartingEventID

mWriter

nl::Weave::TLV::TLVWriter & nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::mWriter

Chức năng công cộng

EventLoadOutContext

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventLoadOutContext::EventLoadOutContext(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter & inWriter,
  ImportanceType inImportance,
  uint32_t inStartingEventID,
  ExternalEvents *ioExternalEvent
)