nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Cấu trúc cung cấp độ phân giải đầy đủ của thực thể trait.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

DetailedRootSection(void)
Hàm khởi tạo mặc định.

Thuộc tính công khai

ResourceID
Mã của tài nguyên liên quan đến sự kiện được tạo.
TraitInstanceID
uint64_t
Thực thể trait của chủ thể của sự kiện này.

Thuộc tính công khai

ResourceID

ResourceIdentifier nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::ResourceID

Mã của tài nguyên liên quan đến sự kiện được tạo.

Khi tài nguyên sự kiện bằng với nguồn sự kiện, hãy đặt giá trị này bằng ResourceIdentifier::self_Semantic_ID

TraitInstanceID

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::TraitInstanceID

Thực thể trait của chủ thể của sự kiện này.

Hàm công khai

DetailedRootSection

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::DetailedRootSection(
  void
)

Hàm khởi tạo mặc định.