nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::DetailsRootSection

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/EventLoggingTypes.h>

Cấu trúc cung cấp độ phân giải đầy đủ của thực thể đặc điểm.

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

DetailedRootSection(void)
Hàm dựng mặc định.

Thuộc tính công khai

ResourceID
Mã tài nguyên liên quan đến sự kiện được tạo.
TraitInstanceID
uint64_t
Đặc điểm tính cách của chủ đề của sự kiện này.

Thuộc tính công khai

ResourceID

ResourceIdentifier nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::ResourceID

Mã tài nguyên liên quan đến sự kiện được tạo.

Khi tài nguyên sự kiện bằng với nguồn sự kiện, hãy đặt giá trị này bằng ResourceIdentifier::self_stamp_ID

Mã sự kiện

uint64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::TraitInstanceID

Đặc điểm tính cách của chủ đề của sự kiện này.

Hàm công khai

Chi tiết gốc

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DetailedRootSection::DetailedRootSection(
  void
)

Hàm dựng mặc định.