Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: EventEnvelopeContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Cấu trúc bên trong cho các sự kiện đi ngang.

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

EventEnvelopeContext (void)

Thuộc tính công cộng

mDeltaTime
int32_t
mDeltaUtc
int64_t
mExternalEvents
mImportance
mNumFieldsToRead
size_t

Thuộc tính công cộng

mDeltaTime

int32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mDeltaTime

mDeltaUtc

int64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mDeltaUtc

mExternalEvents

ExternalEvents * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mExternalEvents

mImportance

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mImportance

mNumFieldsToRead

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mNumFieldsToRead

Chức năng công cộng

EventEnvelopeContext

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::EventEnvelopeContext(
  void
)