nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::Event eventContext

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Cấu trúc nội bộ cho sự kiện truyền tải.

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

EventEnvelopeContext(void)

Thuộc tính công khai

mDeltaTime
int32_t
mDeltaUtc
int64_t
mExternalEvents
mImportance
mNumFieldsToRead
size_t

Thuộc tính công khai

Giờ mDelta

int32_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mDeltaTime

mDeltaUtc

int64_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mDeltaUtc

mExternalEvent

ExternalEvents * nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mExternalEvents

Tầm quan trọng của tài khoản

ImportanceType nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mImportance

mNumFieldsToRead

size_t nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::mNumFieldsToRead

Hàm công khai

Bối cảnh sự kiện

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventEnvelopeContext::EventEnvelopeContext(
  void
)