Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPathStore::Bản ghi

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFlags
Flags
mTraitPath

Thuộc tính công khai

mFlags

Flags nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPathStore::Record::mFlags

mTraitPath

TraitPath nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPathStore::Record::mTraitPath