Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: TraitPath

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: VersonedTraitPath

Người xây dựng và Người phá hủy

TraitPath ()
TraitPath (TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle)

Thuộc tính công cộng

mPropertyPathHandle
mTraitDataHandle
TraitDataHandle

Chức năng công cộng

IsValid ()
bool
operator== (const TraitPath & rhs) const
bool

Thuộc tính công cộng

mPropertyPathHandle

PropertyPathHandle nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::mPropertyPathHandle

mTraitDataHandle

TraitDataHandle nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::mTraitDataHandle

Chức năng công cộng

IsValid

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::IsValid()

TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::TraitPath()

TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::TraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle
)

toán tử ==

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath::operator==(
  const TraitPath & rhs
) const