Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::Network Granting:: WirelessRegDomain

#include <src/lib/profiles/network-provisioning/WirelessRegConfig.h>

Mã gồm 2 ký tự xác định một miền theo quy định không dây.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Code[2]
char

Thuộc tính tĩnh công khai

Null = { '\0', '\0' }
Giá trị miền quy định không dây rỗng.
WorldWide = { '0', '0' }
Đại diện cho miền theo quy định không dây đặc biệt ' trên toàn thế giới&#39.

Hàm công khai

IsNull(void) const
bool
Hãy kiểm tra xem giá trị có rỗng hay không.
IsWorldWide(void) const
bool
Kiểm tra xem giá trị đó có đại diện cho mã quy định đặc biệt "trên toàn thế giới\39" hay không.
operator!=(const struct WirelessRegDomain & other) const
bool
Kiểm tra cấu trúc wirelessRegDomain để tìm sự bất công.
operator==(const struct WirelessRegDomain & other) const
bool
Kiểm tra cấu trúc wirelessRegDomain để đảm bảo sự cân bằng.

Thuộc tính công khai

char nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::Code[2]

Thuộc tính tĩnh công khai

Null

const WirelessRegDomain nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::Null = { '\0', '\0' }

Giá trị miền quy định không dây rỗng.

Lưu ý rằng bạn không thể gửi giá trị này qua dây.

Toàn thế giới

const WirelessRegDomain nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::WorldWide = { '0', '0' }

Đại diện cho miền theo quy định không dây đặc biệt ' trên toàn thế giới&#39.

Hàm công khai

Tiếng IsNull

bool nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::IsNull(
  void
) const 

Hãy kiểm tra xem giá trị có rỗng hay không.

IsWorldRộng

bool nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::IsWorldWide(
  void
) const 

Kiểm tra xem giá trị đó có đại diện cho mã quy định đặc biệt "trên toàn thế giới\39" hay không.

toán tử!=

bool nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::operator!=(
  const struct WirelessRegDomain & other
) const 

Kiểm tra cấu trúc wirelessRegDomain để tìm sự bất công.

toán tử==

bool nl::Weave::Profiles::NetworkProvisioning::WirelessRegDomain::operator==(
  const struct WirelessRegDomain & other
) const 

Kiểm tra cấu trúc wirelessRegDomain để đảm bảo sự cân bằng.