nl::Weave::Hỗ trợ::ProfileStringContext

#include <src/lib/support/ProfileStringSupport.hpp>

Ngữ cảnh cho việc đăng ký và hủy đăng ký các lệnh gọi lại liên kết với giá trị nhận dạng hồ sơ đã chỉ định để trả về các chuỗi hỗ trợ mà người dùng có thể đọc được liên kết với hồ sơ này.

Tóm tắt

Ngữ cảnh này sẽ được sửa đổi qua mNext trong một tổ chức quản lý tên miền và do đó phải được phân bổ cùng với bộ hạn định bộ nhớ đọc/ghi.

Thuộc tính công khai

mNext
Con trỏ đến ngữ cảnh tiếp theo trong sổ đăng ký.
mStringInfo
Tệp tham chiếu chỉ đọc đến chuỗi hồ sơ hỗ trợ các lệnh gọi lại liên kết với ngữ cảnh này.

Thuộc tính công khai

Tiếp theo

ProfileStringContext * nl::Weave::Support::ProfileStringContext::mNext

Con trỏ đến ngữ cảnh tiếp theo trong sổ đăng ký.

mStringInfo

const ProfileStringInfo & nl::Weave::Support::ProfileStringContext::mStringInfo

Tệp tham chiếu chỉ đọc đến chuỗi hồ sơ hỗ trợ các lệnh gọi lại liên kết với ngữ cảnh này.