Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hệ thống :: LwIPEvent

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Argument
uintptr_t
Target
Type
EventType

Thuộc tính công cộng

Tranh luận

uintptr_t nl::Weave::System::LwIPEvent::Argument

Mục tiêu

Object * nl::Weave::System::LwIPEvent::Target

Kiểu

EventType nl::Weave::System::LwIPEvent::Type