Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BlePlatformDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  AndroidBlePlatformDelegate
  DeviceManager_BlePlatformDelegate

Chức năng công cộng

CloseConnection ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj)=0
virtual bool
GetMTU ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj) const =0
virtual uint16_t
SendIndication ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId, PacketBuffer *pBuf)=0
virtual bool
SendReadRequest ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId, PacketBuffer *pBuf)=0
virtual bool
SendReadResponse ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, BLE_READ_REQUEST_CONTEXT requestContext, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId)=0
virtual bool
SendWriteRequest ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId, PacketBuffer *pBuf)=0
virtual bool
SubscribeCharacteristic ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId)=0
virtual bool
UnsubscribeCharacteristic ( BLE_CONNECTION_OBJECT connObj, const WeaveBleUUID *svcId, const WeaveBleUUID *charId)=0
virtual bool

Chức năng công cộng

Đóng kết nối

virtual bool CloseConnection(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
)=0

GetMTU

virtual uint16_t GetMTU(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj
) const =0

SendIndication

virtual bool SendIndication(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId,
 PacketBuffer *pBuf
)=0

SendReadRequest

virtual bool SendReadRequest(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId,
 PacketBuffer *pBuf
)=0

SendReadResponse

virtual bool SendReadResponse(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 BLE_READ_REQUEST_CONTEXT requestContext,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId
)=0

SendWriteRequest

virtual bool SendWriteRequest(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId,
 PacketBuffer *pBuf
)=0

Đăng ký

virtual bool SubscribeCharacteristic(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId
)=0

Hủy đăng ký

virtual bool UnsubscribeCharacteristic(
 BLE_CONNECTION_OBJECT connObj,
 const WeaveBleUUID *svcId,
 const WeaveBleUUID *charId
)=0