Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Ble :: WoBleTest

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mCommandTestRequest
mCommandTestResult
mTxAckStartMs
uint32_t
mTxPayload
uint16_t
mTxStartMs
uint32_t

Chức năng công cộng

AddTxRecord (uint32_t ts, uint16_t tm, uint16_t size)
void
Decode (uint8_t *src, uint8_t *dst, size_t size)
void
DoCommandTestAbort (int32_t result)
DoCommandTestRequest ( BLEEndPoint *obj)
DoCommandTestResult (int32_t op, int32_t result)
DoCommandTxTiming (bool enable)
DoTxTiming (PacketBuffer *data, int stage)
void
DoneTxHistogram (bool final)
void
InitTxHistogram (char *file, int count, bool reset)
int
SaveTxRecords (uint8_t N)
void

Các chức năng tĩnh công khai

HandleCommandTest ( BLEEndPoint *obj)
HandleCommandTxTiming ( BLEEndPoint *obj, bool enabled)
LogBleTestResult ( BTCommandTypeTestResult *result)
void

Thuộc tính công cộng

mCommandTestRequest

BTCommandTypeTestRequest mCommandTestRequest

mCommandTestResult

BTCommandTypeTestResult mCommandTestResult

mTxAckStartMs

uint32_t mTxAckStartMs

mTxPayload

uint16_t mTxPayload

mTxStartMs

uint32_t mTxStartMs

Chức năng công cộng

AddTxRecord

void AddTxRecord(
 uint32_t ts,
 uint16_t tm,
 uint16_t size
)

Giải mã

void Decode(
 uint8_t *src,
 uint8_t *dst,
 size_t size
)

DoCommandTestAbort

BLE_ERROR DoCommandTestAbort(
 int32_t result
)

DoCommandTestRequest

BLE_ERROR DoCommandTestRequest(
 BLEEndPoint *obj
)

DoCommandTestResult

BLE_ERROR DoCommandTestResult(
 int32_t op,
 int32_t result
)

DoCommandTxTiming

BLE_ERROR DoCommandTxTiming(
 bool enable
)

DoTxTiming

void DoTxTiming(
 PacketBuffer *data,
 int stage
)

DoneTxHistogram

void DoneTxHistogram(
 bool final
)

InitTxHistogram

int InitTxHistogram(
 char *file,
 int count,
 bool reset
)

SaveTxRecords

void SaveTxRecords(
 uint8_t N
)

Các chức năng tĩnh công khai

HandleCommandTest

BLE_ERROR HandleCommandTest(
 BLEEndPoint *obj
)

HandleCommandTxTiming

BLE_ERROR HandleCommandTxTiming(
 BLEEndPoint *obj,
 bool enabled
)

LogBleTestResult

void LogBleTestResult(
 BTCommandTypeTestResult *result
)