Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Ble :: WoBleTest

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mCommandTestRequest
mCommandTestResult
mTxAckStartMs
uint32_t
mTxPayload
uint16_t
mTxStartMs
uint32_t

Chức năng công cộng

AddTxRecord (uint32_t ts, uint16_t tm, uint16_t size)
void
Decode (uint8_t *src, uint8_t *dst, size_t size)
void
DoCommandTestAbort (int32_t result)
DoCommandTestRequest ( BLEEndPoint *obj)
DoCommandTestResult (int32_t op, int32_t result)
DoCommandTxTiming (bool enable)
DoTxTiming (PacketBuffer *data, int stage)
void
DoneTxHistogram (bool final)
void
InitTxHistogram (char *file, int count, bool reset)
int
SaveTxRecords (uint8_t N)
void

Các chức năng tĩnh công khai

HandleCommandTest ( BLEEndPoint *obj)
HandleCommandTxTiming ( BLEEndPoint *obj, bool enabled)
LogBleTestResult ( BTCommandTypeTestResult *result)
void

Thuộc tính công cộng

mCommandTestRequest

BTCommandTypeTestRequest mCommandTestRequest

mCommandTestResult

BTCommandTypeTestResult mCommandTestResult

mTxAckStartMs

uint32_t mTxAckStartMs

mTxPayload

uint16_t mTxPayload

mTxStartMs

uint32_t mTxStartMs

Chức năng công cộng

AddTxRecord

void AddTxRecord(
 uint32_t ts,
 uint16_t tm,
 uint16_t size
)

Giải mã

void Decode(
 uint8_t *src,
 uint8_t *dst,
 size_t size
)

DoCommandTestAbort

BLE_ERROR DoCommandTestAbort(
 int32_t result
)

DoCommandTestRequest

BLE_ERROR DoCommandTestRequest(
 BLEEndPoint *obj
)

DoCommandTestResult

BLE_ERROR DoCommandTestResult(
 int32_t op,
 int32_t result
)

DoCommandTxTiming

BLE_ERROR DoCommandTxTiming(
 bool enable
)

DoTxTiming

void DoTxTiming(
 PacketBuffer *data,
 int stage
)

DoneTxHistogram

void DoneTxHistogram(
 bool final
)

InitTxHistogram

int InitTxHistogram(
 char *file,
 int count,
 bool reset
)

SaveTxRecords

void SaveTxRecords(
 uint8_t N
)

Các chức năng tĩnh công khai

HandleCommandTest

BLE_ERROR HandleCommandTest(
 BLEEndPoint *obj
)

HandleCommandTxTiming

BLE_ERROR HandleCommandTxTiming(
 BLEEndPoint *obj,
 bool enabled
)

LogBleTestResult

void LogBleTestResult(
 BTCommandTypeTestResult *result
)