nl::Inet::EndPointBasis

#include <src/inet/EndPointBasis.h>

Cơ sở của các lớp điểm cuối truyền tải qua Internet.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Inet::InetLayerBasis
Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Inet::IPEndPointBasis
  nl::Inet::TCPEndPoint
  nl::Inet::TunEndPoint

Loại công khai

@0{
  kBasisState_Closed = 0
}
enum
Mã trạng thái phổ biến.

Kiểu được bảo vệ

@3 enum

Thuộc tính được bảo vệ

@2
union nl::Inet::EndPointBasis::@1
Khối điều khiển giao thức LwIP đóng gói.
mAddrType
IPAddressType
Nhóm giao thức, tức là
mLwIPEndPointType
uint8_t
mPendingIO
Mặt nạ sự kiện ổ cắm.
mSocket
int
Bộ mô tả ổ cắm đóng gói.

Thuộc tính công khai

mNetIf
netif *
Kiểm soát giao diện đường hầm.
mRaw
raw_pcb *
Chế độ kiểm soát giao thức giao diện mạng thô.
mTCP
tcp_pcb *
Kiểm soát giao thức điều khiển truyền tải (TCP).
mUDP
udp_pcb *
Kiểm soát giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP).
mVoid
const void *
Tham chiếu vùng đệm điều khiển giao thức chưa được nhập.

Hàm công khai

IsLWIPEndPoint(void) const
bool
Kiểm tra xem điểm cuối có phải là vùng đệm kiểm soát giao thức LwIP hay không.
IsOpenEndPoint(void) const
bool
Kiểm tra xem điểm cuối có phần mô tả hợp lệ hay không.
IsSocketsEndPoint(void) const
bool
Kiểm tra xem điểm cuối có phải là một cổng POSIX hay không.

Hàm được bảo vệ

DeferredFree(Weave::System::Object::ReleaseDeferralErrorTactic aTactic)
void
InitEndPointBasis(InetLayer & aInetLayer, void *aAppState)
void

Loại công khai

@0

 @0

Mã trạng thái phổ biến.

Thuộc tính
kBasisState_Closed

Chỉ số mô tả đóng gói không hợp lệ.

Kiểu được bảo vệ

@3

 @3

Thuộc tính được bảo vệ

@2

union nl::Inet::EndPointBasis::@1 @2

Khối điều khiển giao thức LwIP đóng gói.

mAddrType

IPAddressType mAddrType

Nhóm giao thức, tức là

IPv4 hoặc IPv6.

mLwIPEndPointType

uint8_t mLwIPEndPointType

mPendingIO

SocketEvents mPendingIO

Mặt nạ sự kiện ổ cắm.

mSocket

int mSocket

Bộ mô tả ổ cắm đóng gói.

Thuộc tính công khai

mNetIf

netif * mNetIf

Kiểm soát giao diện đường hầm.

mRaw

raw_pcb * mRaw

Chế độ kiểm soát giao thức giao diện mạng thô.

mTCP

tcp_pcb * mTCP

Kiểm soát giao thức điều khiển truyền tải (TCP).

mUDP

udp_pcb * mUDP

Kiểm soát giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP).

mVoid

const void * mVoid

Tham chiếu vùng đệm điều khiển giao thức chưa được nhập.

Hàm công khai

IsLWIPEndPoint

bool IsLWIPEndPoint(
  void
) const 

Kiểm tra xem điểm cuối có phải là vùng đệm kiểm soát giao thức LwIP hay không.

IsOpenEndPoint

bool IsOpenEndPoint(
  void
) const 

Kiểm tra xem điểm cuối có phần mô tả hợp lệ hay không.

IsSocketsEndPoint

bool IsSocketsEndPoint(
  void
) const 

Kiểm tra xem điểm cuối có phải là một cổng POSIX hay không.

Hàm được bảo vệ

DeferredFree

void DeferredFree(
  Weave::System::Object::ReleaseDeferralErrorTactic aTactic
)

InitEndPointBasis

void InitEndPointBasis(
  InetLayer & aInetLayer,
  void *aAppState
)