Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: ASN1 :: ASN1Reader

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Class
uint8_t
IsConstructed
bool
IsEndOfContents
bool
IsIndefiniteLen
bool
Tag
uint32_t
Value
const uint8_t *
ValueLen
uint32_t

Chức năng công cộng

EnterConstructedType (void)
EnterEncapsulatedType (void)
ExitConstructedType (void)
ExitEncapsulatedType (void)
GetBitString (uint32_t & outVal)
GetBoolean (bool & val)
GetGeneralizedTime ( ASN1UniversalTime & outTime)
GetInteger (int64_t & val)
GetObjectId (OID & oid)
GetUTCTime ( ASN1UniversalTime & outTime)
Init (const uint8_t *buf, uint32_t len)
void
IsContained (void) const
bool
Next (void)

Thuộc tính công cộng

Lớp học

uint8_t Class

Được xây dựng

bool IsConstructed

IsEndOfContents

bool IsEndOfContents

IsIndefiniteLen

bool IsIndefiniteLen

Nhãn

uint32_t Tag

Giá trị

const uint8_t * Value

ValueLen

uint32_t ValueLen

Chức năng công cộng

EnterConstructType

ASN1_ERROR EnterConstructedType(
 void
)

EnterEncapsulatedType

ASN1_ERROR EnterEncapsulatedType(
 void
)

ExitConstrisedType

ASN1_ERROR ExitConstructedType(
 void
)

ExitEncapsulatedType

ASN1_ERROR ExitEncapsulatedType(
 void
)

GetBitString

ASN1_ERROR GetBitString(
 uint32_t & outVal
)

GetBoolean

ASN1_ERROR GetBoolean(
 bool & val
)

GetGeneralizedTime

ASN1_ERROR GetGeneralizedTime(
 ASN1UniversalTime & outTime
)

GetInteger

ASN1_ERROR GetInteger(
 int64_t & val
)

GetObjectId

ASN1_ERROR GetObjectId(
 OID & oid
)

GetUTCTime

ASN1_ERROR GetUTCTime(
 ASN1UniversalTime & outTime
)

Trong đó

void Init(
 const uint8_t *buf,
 uint32_t len
)

Được tiếp tục

bool IsContained(
 void
) const 

Kế tiếp

ASN1_ERROR Next(
 void
)