Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: ASN1

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave để làm việc với Ký hiệu cú pháp trừu tượng Một (ASN.1).

Tóm lược

Bảng kê

@334 enum
ASN1TagClasses enum
ASN1UniversalTags enum

Typedefs

ASN1_ERROR typedef
Các loại hình cơ bản cho tất cả ASN1 lỗi hệ thống phụ.

Chức năng

DumpASN1 ( ASN1Reader & reader, const char *prefix, const char *indent)
FormatASN1Error (char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err)
bool
Với một ASN1 lỗi, trả về một NULL-chấm dứt chuỗi C con người có thể đọc được mô tả lỗi.
GetEncodedObjectID (OID oid, const uint8_t *& encodedOID, uint16_t & encodedOIDLen)
bool
GetOIDCategory (OID oid)
OIDCategory
GetOIDName (OID oid)
const char *
HighestBit (uint32_t v)
uint8_t
ParseObjectID (const uint8_t *encodedOID, uint16_t encodedOIDLen)
OID
ReverseBits (uint8_t v)
uint8_t
ReverseBits (uint8_t v)
uint8_t
itoa2 (uint32_t val, uint8_t *buf)
void

Các lớp học

nl :: Weave :: ASN1 :: ASN1Reader
nl :: Weave :: ASN1 :: ASN1UniversalTime
nl :: Weave :: ASN1 :: ASN1Writer

Bảng kê

@ 334

 @334

ASN1TagClasses

 ASN1TagClasses

ASN1UniversalTags

 ASN1UniversalTags

Typedefs

ASN1_ERROR

ASN1_CONFIG_ERROR_TYPE ASN1_ERROR

Các loại hình cơ bản cho tất cả ASN1 lỗi hệ thống phụ.

Điều này được định nghĩa cho một loại nền tảng hoặc hệ thống cụ thể.

Chức năng

DumpASN1

ASN1_ERROR DumpASN1(
 ASN1Reader & reader,
 const char *prefix,
 const char *indent
)

FormatASN1Error

bool FormatASN1Error(
 char *buf,
 uint16_t bufSize,
 int32_t err
)

Với một ASN1 lỗi, trả về một NULL-chấm dứt chuỗi C con người có thể đọc được mô tả lỗi.

Chi tiết
Thông số
[in] buf
Bộ đệm mà chuỗi lỗi sẽ được đặt vào.
[in] bufSize
Kích thước của bộ đệm được cung cấp tính bằng byte.
[in] err
Lỗi được mô tả.
Lợi nhuận
true Nếu một chuỗi mô tả được ghi vào bộ đệm được cung cấp.
Lợi nhuận
sai Nếu lỗi được cung cấp không phải là một ASN1 lỗi.

GetEncodedObjectID

bool GetEncodedObjectID(
 OID oid,
 const uint8_t *& encodedOID,
 uint16_t & encodedOIDLen
)

GetOIDCategory

OIDCategory GetOIDCategory(
 OID oid
)

GetOIDName

const char * GetOIDName(
 OID oid
)

HighestBit

uint8_t HighestBit(
 uint32_t v
)

ParseObjectID

OID ParseObjectID(
 const uint8_t *encodedOID,
 uint16_t encodedOIDLen
)

ReverseBits

uint8_t ReverseBits(
 uint8_t v
)

ReverseBits

uint8_t ReverseBits(
 uint8_t v
)

itoa2

void itoa2(
 uint32_t val,
 uint8_t *buf
)