Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Dệt::ASN1

Vùng chứa tên này bao gồm tất cả giao diện trong Weave để làm việc với ký hiệu cú pháp trừu tượng một (ASN.1).

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@334 enum
ASN1TagClasses enum
ASN1UniversalTags enum

Typedef

ASN1_ERROR typedef
Loại cơ bản cho tất cả các lỗi hệ thống phụ ASN1.

Hàm

DumpASN1(ASN1Reader & reader, const char *prefix, const char *indent)
FormatASN1Error(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err)
bool
Do lỗi ASN1, trả về một chuỗi C kết thúc bằng NULL và có thể đọc được, mô tả lỗi đó.
GetEncodedObjectID(OID oid, const uint8_t *& encodedOID, uint16_t & encodedOIDLen)
bool
GetOIDCategory(OID oid)
OIDCategory
GetOIDName(OID oid)
const char *
HighestBit(uint32_t v)
uint8_t
ParseObjectID(const uint8_t *encodedOID, uint16_t encodedOIDLen)
OID
ReverseBits(uint8_t v)
uint8_t
ReverseBits(uint8_t v)
uint8_t
itoa2(uint32_t val, uint8_t *buf)
void

Lớp

nl::Weave::ASN1::ASN1Reader
nl::Weave::ASN1::ASN1UniversalTime
nl::Weave::ASN1::ASN1Writer

Bảng liệt kê

@334

 @334

Lớp ASN1Tag

 ASN1TagClasses

ASN1UniversalTag

 ASN1UniversalTags

Typedef

ASN1_ERROR

ASN1_CONFIG_ERROR_TYPE ASN1_ERROR

Loại cơ bản cho tất cả các lỗi hệ thống phụ ASN1.

Giá trị này được xác định cho một loại nền tảng hoặc hệ thống cụ thể.

Hàm

DumpASN1

ASN1_ERROR DumpASN1(
 ASN1Reader & reader,
 const char *prefix,
 const char *indent
)

Lỗi định dạng AS1

bool FormatASN1Error(
 char *buf,
 uint16_t bufSize,
 int32_t err
)

Do lỗi ASN1, trả về một chuỗi C kết thúc bằng NULL và có thể đọc được, mô tả lỗi đó.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] buf
Vùng đệm đặt chuỗi lỗi.
[in] bufSize
Dung lượng bộ đệm được cung cấp tính bằng byte.
[in] err
Lỗi cần mô tả.
Trả về
true Nếu một chuỗi mô tả được ghi vào vùng đệm được cung cấp.
Trả về
false Nếu lỗi đã cung cấp không phải là lỗi ASN1.

Nhận mã hóa đối tượng được mã hóa

bool GetEncodedObjectID(
 OID oid,
 const uint8_t *& encodedOID,
 uint16_t & encodedOIDLen
)

Danh mục GetOID

OIDCategory GetOIDCategory(
 OID oid
)

Đặt tên cho OOID

const char * GetOIDName(
 OID oid
)

Cao nhất

uint8_t HighestBit(
 uint32_t v
)

Mã đối tượng

OID ParseObjectID(
 const uint8_t *encodedOID,
 uint16_t encodedOIDLen
)

Đảo ngược

uint8_t ReverseBits(
 uint8_t v
)

Đảo ngược

uint8_t ReverseBits(
 uint8_t v
)

Itoa2

void itoa2(
 uint32_t val,
 uint8_t *buf
)