Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::ASN1::ASN1Writer

Tóm tắt

Hàm công khai

EndConstructedType(void)
EndEncapsulatedType(void)
Finalize(void)
GetLengthWritten(void) const
uint16_t
Init(uint8_t *buf, uint32_t maxLen)
void
InitNullWriter(void)
void
PutBitString(uint32_t val)
PutBitString(uint8_t unusedBits, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutBitString(uint8_t unusedBits, nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
PutBoolean(bool val)
PutInteger(int64_t val)
PutNull(void)
PutObjectId(const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutObjectId(OID oid)
PutOctetString(const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutOctetString(uint8_t cls, uint32_t tag, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutOctetString(uint8_t cls, uint32_t tag, nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
PutString(uint32_t tag, const char *val, uint16_t valLen)
PutTime(const ASN1UniversalTime & val)
PutValue(uint8_t cls, uint32_t tag, bool isConstructed, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutValue(uint8_t cls, uint32_t tag, bool isConstructed, nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
StartConstructedType(uint8_t cls, uint32_t tag)
StartEncapsulatedType(uint8_t cls, uint32_t tag, bool bitStringEncoding)

Hàm công khai

Loại kết hợp

ASN1_ERROR EndConstructedType(
 void
)

Loại đóng gói

ASN1_ERROR EndEncapsulatedType(
 void
)

Hoàn tất

ASN1_ERROR Finalize(
 void
)

GetLengthWrite

uint16_t GetLengthWritten(
 void
) const 

Số nguyên

void Init(
 uint8_t *buf,
 uint32_t maxLen
)

InitNullWriter

void InitNullWriter(
 void
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint32_t val
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint8_t unusedBits,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint8_t unusedBits,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

Boolean

ASN1_ERROR PutBoolean(
 bool val
)

Đặt số nguyên

ASN1_ERROR PutInteger(
 int64_t val
)

Bỏ chọn

ASN1_ERROR PutNull(
 void
)

Mã đối tượng

ASN1_ERROR PutObjectId(
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

Mã đối tượng

ASN1_ERROR PutObjectId(
 OID oid
)

Chuỗi chữ nổi

ASN1_ERROR PutOctetString(
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

Chuỗi chữ nổi

ASN1_ERROR PutOctetString(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

Chuỗi chữ nổi

ASN1_ERROR PutOctetString(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

Chuỗi

ASN1_ERROR PutString(
 uint32_t tag,
 const char *val,
 uint16_t valLen
)

Thời gian đặt

ASN1_ERROR PutTime(
 const ASN1UniversalTime & val
)

Giá trị đặt

ASN1_ERROR PutValue(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool isConstructed,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

Giá trị đặt

ASN1_ERROR PutValue(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool isConstructed,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

Loại liên kết

ASN1_ERROR StartConstructedType(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag
)

Loại Bắt đầu

ASN1_ERROR StartEncapsulatedType(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool bitStringEncoding
)