Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: ASN1 :: ASN1Writer

Tóm lược

Chức năng công cộng

EndConstructedType (void)
EndEncapsulatedType (void)
Finalize (void)
GetLengthWritten (void) const
uint16_t
Init (uint8_t *buf, uint32_t maxLen)
void
InitNullWriter (void)
void
PutBitString (uint32_t val)
PutBitString (uint8_t unusedBits, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutBitString (uint8_t unusedBits,nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
PutBoolean (bool val)
PutInteger (int64_t val)
PutNull (void)
PutObjectId (const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutObjectId (OID oid)
PutOctetString (const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutOctetString (uint8_t cls, uint32_t tag, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutOctetString (uint8_t cls, uint32_t tag,nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
PutString (uint32_t tag, const char *val, uint16_t valLen)
PutTime (const ASN1UniversalTime & val)
PutValue (uint8_t cls, uint32_t tag, bool isConstructed, const uint8_t *val, uint16_t valLen)
PutValue (uint8_t cls, uint32_t tag, bool isConstructed,nl::Weave::TLV::TLVReader & val)
StartConstructedType (uint8_t cls, uint32_t tag)
StartEncapsulatedType (uint8_t cls, uint32_t tag, bool bitStringEncoding)

Chức năng công cộng

EndConstructType

ASN1_ERROR EndConstructedType(
 void
)

EndEncapsulatedType

ASN1_ERROR EndEncapsulatedType(
 void
)

Hoàn thiện

ASN1_ERROR Finalize(
 void
)

GetLengthWritten

uint16_t GetLengthWritten(
 void
) const 

Trong đó

void Init(
 uint8_t *buf,
 uint32_t maxLen
)

InitNullWriter

void InitNullWriter(
 void
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint32_t val
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint8_t unusedBits,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutBitString

ASN1_ERROR PutBitString(
 uint8_t unusedBits,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

PutBoolean

ASN1_ERROR PutBoolean(
 bool val
)

PutInteger

ASN1_ERROR PutInteger(
 int64_t val
)

PutNull

ASN1_ERROR PutNull(
 void
)

PutObjectId

ASN1_ERROR PutObjectId(
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutObjectId

ASN1_ERROR PutObjectId(
 OID oid
)

PutOctetString

ASN1_ERROR PutOctetString(
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutOctetString

ASN1_ERROR PutOctetString(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutOctetString

ASN1_ERROR PutOctetString(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

PutString

ASN1_ERROR PutString(
 uint32_t tag,
 const char *val,
 uint16_t valLen
)

PutTime

ASN1_ERROR PutTime(
 const ASN1UniversalTime & val
)

PutValue

ASN1_ERROR PutValue(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool isConstructed,
 const uint8_t *val,
 uint16_t valLen
)

PutValue

ASN1_ERROR PutValue(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool isConstructed,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & val
)

StartConstructType

ASN1_ERROR StartConstructedType(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag
)

StartEncapsulatedType

ASN1_ERROR StartEncapsulatedType(
 uint8_t cls,
 uint32_t tag,
 bool bitStringEncoding
)