nl::Weave::Crypto::EncodedHMACSignature

Tóm tắt

Loại công khai

@350 enum

Thuộc tính công khai

Len
uint8_t
Sig
uint8_t *

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedHMACSignature & other) const
bool
So sánh với một chữ ký HMAC khác.
ReadSignature(TLVReader & reader)
Đọc chữ ký dưới dạng cấu trúc Weave HMACSignature từ trình đọc TLV đã chỉ định.
WriteSignature(TLVWriter & writer, uint64_t tag) const
Ghi chữ ký dưới dạng cấu trúc Weave HMACSignature cho trình ghi TLV được chỉ định bằng thẻ đã cho.

Loại công khai

@350

 @350

Thuộc tính công khai

Len

uint8_t Len

Sig

uint8_t * Sig

Hàm công khai

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedHMACSignature & other
) const 

So sánh với một chữ ký HMAC khác.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] other
Đối tượng EncodedHMACSignature đối tượng cần so sánh chữ ký.
Giá trị trả về
true
Các chữ ký có giá trị ngang nhau.
false
Các chữ ký không bằng nhau.

ReadSignature

WEAVE_ERROR ReadSignature(
  TLVReader & reader
)

Đọc chữ ký dưới dạng cấu trúc Weave HMACSignature từ trình đọc TLV đã chỉ định.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] reader
Đối tượng TLVReader mà từ đó chữ ký đã mã hoá sẽ được đọc.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Nếu thao tác thành công.
other
Các mã lỗi Weave khác liên quan đến việc đọc chữ ký.

WriteSignature

WEAVE_ERROR WriteSignature(
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) const 

Ghi chữ ký dưới dạng cấu trúc Weave HMACSignature cho trình ghi TLV được chỉ định bằng thẻ đã cho.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] writer
Đối tượng TLVWriter mà chữ ký mã hoá cần được ghi vào đó.
[in] tag
TLV để được liên kết với cấu trúc chữ ký đã mã hoá.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Nếu thao tác thành công.
other
Các mã lỗi Weave khác liên quan đến việc viết chữ ký.