จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::DeviceLayer::ConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConnectivityManagerImpl.h>

การใช้ออบเจ็กต์ SingleConnect ConnectivityManager สําหรับแพลตฟอร์ม Silicon Labs EFR32

สรุป

การใช้ออบเจ็กต์ ConnectivityManager แบบคอนกรีตสําหรับแพลตฟอร์ม Nordic nRF52

การใช้ออบเจ็กต์ ConnectivityManager แบบคอนกรีตสําหรับแพลตฟอร์ม ESP32

การสืบทอด