Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::BLEManagerimpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/BLEManagerImpl.h>

Triển khai cụ thể đối tượng singleton NetworkSupplyingServer cho nền tảng EFR32.

Tóm tắt

Triển khai cụ thể đối tượng singleton NetworkSupplyingServer cho nền tảng nRF5.

Triển khai cụ thể đối tượng singleton NetworkSupplyingServer cho nền tảng ESP32.

Tính kế thừa

Các phương trình

Hàm công khai

GetAdvertisingHandle(void)
uint8_t
SetAdvertisingHandle(uint8_t handle)
void

Hàm công khai

Getle Handle

uint8_t GetAdvertisingHandle(
  void
)

Thiết lập quảng cáo

void SetAdvertisingHandle(
  uint8_t handle
)