Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: BLEManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/BLEManagerImpl.h>

Thực hiện cụ thể của NetworkProvisioningServer singleton đối tượng cho EFR32 nền tảng.

Tóm lược

Thực hiện cụ thể của NetworkProvisioningServer đối tượng singleton cho các nền tảng nRF5.

Thực hiện cụ thể của NetworkProvisioningServer singleton đối tượng cho nền tảng ESP32.

Di sản

Kế thừa từ:
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: BLEManager
  nl :: Ble :: BleLayer
  BlePlatformDelegate
  BleApplicationDelegate
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: BLEManager
  nl :: Ble :: BleLayer
  BlePlatformDelegate
  BleApplicationDelegate
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: BLEManager
  nl :: Ble :: BleLayer
  BlePlatformDelegate
  BleApplicationDelegate

Chức năng công cộng

GetAdvertisingHandle (void)
uint8_t
SetAdvertisingHandle (uint8_t handle)
void

Chức năng công cộng

GetAdvertisingHandle

uint8_t GetAdvertisingHandle(
  void
)

SetAdvertisingHandle

void SetAdvertisingHandle(
  uint8_t handle
)