nl::Weave::DeviceLayer::Internal::BLEManager

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/BLEManager.h>

Giúp kiểm soát các dịch vụ WoBLE và khả năng kết nối cho thiết bị Weave.

Tóm tắt

BLEManager xác định giao diện trừu tượng của đối tượng singleton cung cấp khả năng kiểm soát các dịch vụ và khả năng kết nối WoBLE cho một thiết bị Weave. BLEManager là một đối tượng nội bộ được các thành phần khác sử dụng với Lớp thiết bị Weave, nhưng ứng dụng không thể truy cập trực tiếp vào được.

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::BLEManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::BLEManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::BLEManagerImpl

Loại công khai

WoBLEServiceMode đang sử dụng
ConnectivityManager::WoBLEServiceMode

Hàm công khai

GetBleLayer(void) const
GetDeviceName(char *buf, size_t bufSize)
GetWoBLEServiceMode(void)
WoBLEServiceMode
Init(void)
IsAdvertising(void)
bool
IsAdvertisingEnabled(void)
bool
IsFastAdvertisingEnabled(void)
bool
NumConnections(void)
uint16_t
OnPlatformEvent(const WeaveDeviceEvent *event)
void
SetAdvertisingEnabled(bool val)
SetDeviceName(const char *deviceName)
SetFastAdvertisingEnabled(bool val)
SetWoBLEServiceMode(WoBLEServiceMode val)

Hàm được bảo vệ

BLEManager()=default
BLEManager(const BLEManager &)=delete
BLEManager(const BLEManager &&)=delete
operator=(const BLEManager &)=delete
~BLEManager()=default

Loại công khai

WoBLEServiceMode

ConnectivityManager::WoBLEServiceMode WoBLEServiceMode

Hàm công khai

GetBleLayer

::nl::Ble::BleLayer * GetBleLayer(
 void
) const 

GetDeviceName

WEAVE_ERROR GetDeviceName(
 char *buf,
 size_t bufSize
)

GetWoBLEServiceMode

WoBLEServiceMode GetWoBLEServiceMode(
 void
)

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
 void
)

IsAdvertising

bool IsAdvertising(
 void
)

IsAdvertisingEnabled

bool IsAdvertisingEnabled(
 void
)

IsFastAdvertisingEnabled

bool IsFastAdvertisingEnabled(
 void
)

NumConnections

uint16_t NumConnections(
 void
)

OnPlatformEvent

void OnPlatformEvent(
 const WeaveDeviceEvent *event
)

SetAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR SetAdvertisingEnabled(
 bool val
)

SetDeviceName

WEAVE_ERROR SetDeviceName(
 const char *deviceName
)

SetFastAdvertisingEnabled

WEAVE_ERROR SetFastAdvertisingEnabled(
 bool val
)

SetWoBLEServiceMode

WEAVE_ERROR SetWoBLEServiceMode(
 WoBLEServiceMode val
)

Hàm được bảo vệ

BLEManager

 BLEManager()=default

BLEManager

 BLEManager(
 const BLEManager &
)=delete

BLEManager

 BLEManager(
 const BLEManager &&
)=delete

toán tử=

BLEManager & operator=(
 const BLEManager &
)=delete

~BLEManager

 ~BLEManager()=default