nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericThreadStackManagerImpl_FreeRTOS

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/FreeRTOS/GenericThreadStackManagerImpl_FreeRTOS.h>

Cung cấp cách triển khai chung các tính năng ThreadStackManager hoạt động trên các nền tảng FreeRTOS.

Tóm tắt

Mẫu này chứa cách triển khai một số tính năng từ giao diện trừu tượng ThreadStackManager phù hợp để sử dụng trên các nền tảng dựa trên FreeRTOS. Mẫu này là lớp kế thừa trực tiếp hoặc gián tiếp từ lớp ThreadStackManagerImpl, cũng xuất hiện dưới dạng tham số ImplClass của mẫu.

Thuộc tính được bảo vệ

mThreadStackLock
SemaphoreHandle_t
mThreadTask
TaskHandle_t

Hàm được bảo vệ

DoInit()
SignalThreadActivityPending()
void
SignalThreadActivityPendingFromISR()
BaseType_t
_LockThreadStack(void)
void
_StartThreadTask(void)
_TryLockThreadStack(void)
bool
_UnlockThreadStack(void)
void

Thuộc tính được bảo vệ

mThreadStackLock

SemaphoreHandle_t mThreadStackLock

mThreadTask

TaskHandle_t mThreadTask

Hàm được bảo vệ

DoInit

WEAVE_ERROR DoInit()

SignalThreadActivityPending

void SignalThreadActivityPending()

SignalThreadActivityPendingFromISR

BaseType_t SignalThreadActivityPendingFromISR()

_LockThreadStack

void _LockThreadStack(
  void
)

_StartThreadTask

WEAVE_ERROR _StartThreadTask(
  void
)

_TryLockThreadStack

bool _TryLockThreadStack(
  void
)

_OpenThreadStack

void _UnlockThreadStack(
  void
)