nl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManager

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/ThreadStackManager.h>

Cung cấp các tính năng để khởi chạy và tương tác với ngăn xếp Thread trên thiết bị có hỗ trợ Weave.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManagerImpl

Lớp bạn bè

Internal::BLEManagerImpl
friend class
Internal::DeviceControlServer
friend class
Internal::GenericConfigurationManagerImpl
friend class
Internal::GenericConnectivityManagerImpl_Thread
friend class
Internal::GenericNetworkProvisioningServerImpl
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS
friend class
Internal::GenericThreadStackManagerImpl_FreeRTOS
friend class
Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread
friend class
Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP
friend class

Hàm công khai

GetAndLogThreadStatsCounters(void)
GetAndLogThreadTopologyFull(void)
GetAndLogThreadTopologyMinimal(void)
GetPrimary802154MACAddress(uint8_t *buf)
HaveRouteToAddress(const IPAddress & destAddr)
bool
Xác định xem một tuyến có tồn tại qua giao diện Thread đến địa chỉ đích được chỉ định hay không.
InitThreadStack(void)
LockThreadStack(void)
void
ProcessThreadActivity(void)
void
StartThreadTask(void)
TryLockThreadStack(void)
bool
UnlockThreadStack(void)
void

Hàm được bảo vệ

ThreadStackManager()=default
ThreadStackManager(const ThreadStackManager &)=delete
ThreadStackManager(const ThreadStackManager &&)=delete
operator=(const ThreadStackManager &)=delete
~ThreadStackManager()=default

Lớp bạn bè

Nội bộ::BLEManagerImpl

friend class Internal::BLEManagerImpl

Nội bộ::DeviceControlServer

friend class Internal::DeviceControlServer

Nội bộ::GenericConfigurationManagerImpl

friend class Internal::GenericConfigurationManagerImpl

Internal::GenericConnectivityManagerImpl_Thread

friend class Internal::GenericConnectivityManagerImpl_Thread

Nội bộ:::GenericNetworkprovideingServerImpl

friend class Internal::GenericNetworkProvisioningServerImpl

Nội bộ::GenericPlatformManagerImpl

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl

Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

Internal::GenericThreadStackManagerImpl_FreeRTOS

friend class Internal::GenericThreadStackManagerImpl_FreeRTOS

Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread

friend class Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread

Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

friend class Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

Hàm công khai

GetAndLogThreadStatsCounters

WEAVE_ERROR GetAndLogThreadStatsCounters(
 void
)

GetAndLogThreadTopologyFull

WEAVE_ERROR GetAndLogThreadTopologyFull(
 void
)

GetAndLogThreadTopologyMinimal

WEAVE_ERROR GetAndLogThreadTopologyMinimal(
 void
)

Nhận Primary802154MACAddress

WEAVE_ERROR GetPrimary802154MACAddress(
 uint8_t *buf
)

HaveRouteToAddress

bool HaveRouteToAddress(
 const IPAddress & destAddr
)

Xác định xem một tuyến có tồn tại qua giao diện Thread đến địa chỉ đích được chỉ định hay không.

InitThreadStack

WEAVE_ERROR InitThreadStack(
 void
)

LockThreadStack

void LockThreadStack(
 void
)

ProcessThreadActivity

void ProcessThreadActivity(
 void
)

StartThreadTask

WEAVE_ERROR StartThreadTask(
 void
)

TryLockThreadStack

bool TryLockThreadStack(
 void
)

UnlockThreadStack

void UnlockThreadStack(
 void
)

Hàm được bảo vệ

ThreadStackManager

 ThreadStackManager()=default

ThreadStackManager

 ThreadStackManager(
 const ThreadStackManager &
)=delete

ThreadStackManager

 ThreadStackManager(
 const ThreadStackManager &&
)=delete

toán tử=

ThreadStackManager & operator=(
 const ThreadStackManager &
)=delete

~ThreadStackManager

 ~ThreadStackManager()=default