nl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ThreadStackManagerImpl.h>

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ThreadStackManager cho các nền tảng EFR32 bằng SDK Silicon Labs và ngăn xếp OpenThread.

Tóm tắt

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ThreadStackManager cho các nền tảng nRF52 bằng SDK nRF5 của Bắc Âu và ngăn xếp OpenThread.

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ThreadStackManager cho các nền tảng ESP32 bằng cách sử dụng SDK ESP-IDF và ngăn xếp OpenThread.

Tính kế thừa

áp dụng ..: .
nl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManagernl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManagernl::Weave::DeviceLayer::ThreadStackManager

Hàm công khai

InitThreadStack(otInstance *otInst)
InitThreadStack(otInstance *otInst)
InitThreadStack(otInstance *otInst)
_OnWoBLEAdvertisingStart(void)
void
_OnWoBLEAdvertisingStop(void)
void

Hàm công khai

InitThreadStack

WEAVE_ERROR InitThreadStack(
  otInstance *otInst
)

InitThreadStack

WEAVE_ERROR InitThreadStack(
  otInstance *otInst
)

InitThreadStack

WEAVE_ERROR InitThreadStack(
  otInstance *otInst
)

_OnWoBLEAdvertisingStart

void _OnWoBLEAdvertisingStart(
  void
)

_OnWoBLEAdvertisingStop

void _OnWoBLEAdvertisingStop(
  void
)