Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: NetworkTelemetryManager

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

NetworkTelemetryManager (void)

Thuộc tính công cộng

mThreadTelemetry
mThreadTopology
mTunnelTelemetry
mWiFiTelemetry

Chức năng công cộng

Init (void)

Thuộc tính công cộng

mThreadTelemetry

ThreadTelemetry mThreadTelemetry

mThreadTopology

ThreadTopology mThreadTopology

mTunnelTelemetry

TunnelTelemetry mTunnelTelemetry

mWiFiTelemetry

WiFiTelemetry mWiFiTelemetry

Chức năng công cộng

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  void
)

NetworkTelemetryManager

 NetworkTelemetryManager(
  void
)