Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::NetworkTelemetryManager

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

NetworkTelemetryManager(void)

Thuộc tính công khai

mThreadTelemetry
mThreadTopology
mTunnelTelemetry
mWiFiTelemetry

Hàm công khai

Init(void)

Thuộc tính công khai

Điện cực tổng hợp

ThreadTelemetry mThreadTelemetry

mThreadTopology

ThreadTopology mThreadTopology

Đường hầm ống

TunnelTelemetry mTunnelTelemetry

mWiFiTelemetry

WiFiTelemetry mWiFiTelemetry

Hàm công khai

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  void
)

Trình quản lý mạng

 NetworkTelemetryManager(
  void
)