nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Current::Chấp nhận

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendSend

Hàm dựng và hàm phá hủy

ReceiveAccept()

Thuộc tính công khai

definiteLength
bool
theLength
uint64_t
theMetaData
wideRange
bool

Hàm công khai

init(uint8_t, uint16_t, uint64_t, ReferencedTLVData *)
init(uint8_t, uint16_t, uint32_t, ReferencedTLVData *)
operator==(const ReceiveAccept &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Hàm tĩnh công khai

parse(PacketBuffer *, ReceiveAccept &)

Thuộc tính công khai

xác định độ dài

bool definiteLength

Độ dài

uint64_t theLength

Dữ liệu meta

ReferencedTLVData theMetaData

dải ô rộng

bool wideRange

Hàm công khai

Nhận chấp nhận

 ReceiveAccept()

bắt đầu

WEAVE_ERROR init(
 uint8_t,
 uint16_t,
 uint64_t,
 ReferencedTLVData *
)

bắt đầu

WEAVE_ERROR init(
 uint8_t,
 uint16_t,
 uint32_t,
 ReferencedTLVData *
)

toán tử==

bool operator==(
 const ReceiveAccept &
) const 

gói

WEAVE_ERROR pack(
 PacketBuffer *
)

LengthLength

uint16_t packedLength()

Hàm tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
 PacketBuffer *,
 ReceiveAccept &
)