nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendAccept

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveAccept

Hàm khởi tạo và hàm phá

SendAccept()

Thuộc tính công khai

theMaxBlockSize
uint16_t
theMetaData
theTransferMode
uint8_t

Hàm công khai

init(uint8_t, uint16_t, ReferencedTLVData *)
operator==(const SendAccept &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Hàm tĩnh công khai

parse(PacketBuffer *, SendAccept &)

Thuộc tính công khai

theMaxBlockSize

uint16_t theMaxBlockSize

theMetaData

ReferencedTLVData theMetaData

theTransferMode

uint8_t theTransferMode

Hàm công khai

SendAccept

 SendAccept()

init

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t,
  uint16_t,
  ReferencedTLVData *
)

toán tử==

bool operator==(
  const SendAccept &
) const 

gói

WEAVE_ERROR pack(
  PacketBuffer *
)

packedLength

uint16_t packedLength()

Hàm tĩnh công khai

parse

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *,
  SendAccept &
)