Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: BlockEOFV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông điệp BlockEOFV1 được sử dụng để chuyển khối dữ liệu cuối cùng từ người gửi sang người nhận.

Tóm lược

Nó có một bộ đếm khối 4 byte.

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BlockSendV1