nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BlockEOFV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOFV1 được dùng để chuyển khối dữ liệu cuối cùng từ người gửi sang người nhận.

Tóm tắt

Nó có bộ đếm khối 4 byte.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BlockSendV1