Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: BlockSendV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông điệp BlockSendV1 được sử dụng để chuyển một khối dữ liệu từ người gửi đến người nhận.

Tóm lược

Nó có một bộ đếm khối 4 byte.

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: RetainedPacketBuffer
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BlockEOFV1

Người xây dựng và Người phá hủy

BlockSendV1 (void)
Hàm tạo không đối số với các giá trị mặc định cho thông điệp gửi khối.

Thuộc tính công cộng

mBlockCounter
uint32_t
Bộ đếm của khối này đang được gửi.
mData
uint8_t *
Con trỏ đến dữ liệu được nhận hoặc chuyển.
mLength
uint64_t
Độ dài của dữ liệu có trong khối này.

Chức năng công cộng

init (uint32_t aCounter, uint64_t aLength, uint8_t *aData)
Khởi tạo thông báo BlockSendV1 .
operator== (const BlockSendV1 &) const
bool
So sánh bình đẳng giữa các thông báo BlockSendV1 .
packedLength (void)
uint16_t
Trả về độ dài đóng gói của thông điệp gửi khối này.

Chức năng tĩnh công khai

parse (PacketBuffer *aBuffer, BlockSendV1 & aResponse)
Phân tích cú pháp dữ liệu từ PacketBuffer thành định dạng thông báo BlockSendV1 .

Thuộc tính công cộng

mBlockCounter

uint32_t mBlockCounter

Bộ đếm của khối này đang được gửi.

mData

uint8_t * mData

Con trỏ đến dữ liệu được nhận hoặc chuyển.

mLength

uint64_t mLength

Độ dài của dữ liệu có trong khối này.

Chức năng công cộng

BlockSendV1

 BlockSendV1(
  void
)

Hàm tạo không đối số với các giá trị mặc định cho thông điệp gửi khối.

trong đó

WEAVE_ERROR init(
  uint32_t aCounter,
  uint64_t aLength,
  uint8_t *aData
)

Khởi tạo thông báo BlockSendV1 .

Chi tiết
Thông số
[in] aCounter
Giá trị bộ đếm khối cho khối này
[in] aLength
Chiều dài của khối
[in] aData
Trỏ đến dữ liệu được chuyển
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR nếu thành công

toán tử ==

bool operator==(
  const BlockSendV1 &
) const 

So sánh bình đẳng giữa các thông báo BlockSendV1 .

Chi tiết
Thông số
[in] another
Một thông báo BlockSendV1 khác để so sánh thông báo này với
Lợi nhuận
true iff họ có tất cả các trường giống nhau.

đóng gói

uint16_t packedLength(
  void
)

Trả về độ dài đóng gói của tin nhắn gửi khối này.

Chi tiết
Lợi nhuận
độ dài của tin nhắn khi đóng gói

Chức năng tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *aBuffer,
  BlockSendV1 & aResponse
)

Phân tích cú pháp dữ liệu từ PacketBuffer thành định dạng thông báo BlockSendV1 .

Chi tiết
Thông số
[in] aBuffer
Trỏ tới một PacketBuffer có dữ liệu mà chúng tôi muốn phân tích cú pháp
[out] aResponse
Trỏ tới một đối tượng BlockSendV1 nơi chúng ta sẽ lưu trữ kết quả
Giá trị trả lại
WEAVE_NO_ERROR
Nếu thành công
WEAVE_ERROR_BUFFER_TOO_SMALL
Nếu bộ đệm quá nhỏ