Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Phát triển::Nhận từ chối

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo Nhận từ chối dùng để từ chối lần trao đổi đề xuất khi người gửi là người khởi tạo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport