Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: Nhận được từ chối

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo GetReject được sử dụng để từ chối trao đổi được đề xuất khi người gửi là người khởi tạo.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport