Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: SendReject

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Các SendReject nhắn được sử dụng để từ chối một đề nghị trao đổi khi người gửi là người khởi xướng.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport