nl::Weave::Profiles::BDX_Development::SendReject

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo SendReject dùng để từ chối một giao dịch trao đổi được đề xuất khi người gửi là người tạo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport