Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: SendReject

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Các SendReject nhắn được sử dụng để từ chối một đề nghị trao đổi khi người gửi là người khởi xướng.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport