Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: SendReject

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo SendReject được sử dụng để từ chối trao đổi được đề xuất khi người gửi là người khởi xướng.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport