Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: AlwaysAcceptDataElementAccessControlDelegate

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IDataElementAccessControlDelegate

Chức năng công cộng

DataElementAccessCheck (const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase < TraitDataSink > & aCatalog)
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)