Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::AlwaysAllowDataElementAccessControlDelegate

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlDelegate

Hàm công khai

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)