Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

Giao diện sẽ được đơn vị xử lý các phần tử dữ liệu triển khai trong một RequestRequest.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::AlwaysAllowDataElementAccessControlDelegate

Hàm công khai

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0