Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: IDataElementAccessControlDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

Giao diện được thực thi bởi bộ xử lý các phần tử dữ liệu trong NotifyRequest.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: AlwaysAcceptDataElementAccessControlDelegate

Chức năng công cộng

DataElementAccessCheck (const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase < TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0