nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlDelegate

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

Giao diện sẽ được bộ xử lý triển khai các phần tử dữ liệu trong NotificationRequest.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::AlwaysAcceptDataElementAccessControlDelegate

Hàm công khai

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0