Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDataElementAccessControlDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/NotificationEngine.h>

Giao diện sẽ được đơn vị xử lý các phần tử dữ liệu triển khai trong một RequestRequest.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::AlwaysAllowDataElementAccessControlDelegate

Hàm công khai

DataElementAccessCheck(const TraitPath & aTraitPath, const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

DataElementAccessCheck

virtual WEAVE_ERROR DataElementAccessCheck(
  const TraitPath & aTraitPath,
  const TraitCatalogBase< TraitDataSink > & aCatalog
)=0