จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: BaseMessageWithSubscribeId:: พาร์เซอร์

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: ParserBase
คลาสย่อยที่รู้จักโดยตรง:
  nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::NotificationRequest::Parser
  nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscribeCancelRequest::Parser
  nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscribeRequest::Parser
  nl::สาน::โปรไฟล์::DataManagement_Current::SubscribeResponse::Parser

งานสาธารณะ

GetSubscriptionID (uint64_t *const apSubscriptionID) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

งานสาธารณะ

GetSubscriptionID

WEAVE_ERROR GetSubscriptionID(
  uint64_t *const apSubscriptionID
) const 

ในนั้น

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)