Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Con đường:: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

AdditionalTag (const uint64_t aTagInApiForm)
EndOfPath (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter, const uint8_t aContextTagToUse)
InstanceID (const uint64_t aInstanceID)
ProfileID (const uint32_t aProfileID)
ProfileID (const uint32_t aProfileID, const SchemaVersionRange & aSchemaVersionRange)
ResourceID (const uint64_t aResourceID)
ResourceID (const ResourceIdentifier & aResourceID)
TagSection (void)

Chức năng công cộng

Thẻ bổ sung

Path::Builder & AdditionalTag(
 const uint64_t aTagInApiForm
)

EndOfPath

Path::Builder & EndOfPath(
 void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
 nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
 nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter,
 const uint8_t aContextTagToUse
)

InstanceID

Path::Builder & InstanceID(
 const uint64_t aInstanceID
)

ID hồ sơ

Path::Builder & ProfileID(
 const uint32_t aProfileID
)

ID hồ sơ

Path::Builder & ProfileID(
 const uint32_t aProfileID,
 const SchemaVersionRange & aSchemaVersionRange
)

ResourceID

Path::Builder & ResourceID(
 const uint64_t aResourceID
)

ResourceID

Path::Builder & ResourceID(
 const ResourceIdentifier & aResourceID
)

TagSection

Path::Builder & TagSection(
 void
)