Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::EventList::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreateEventBuilder(void)
EndOfEventList(void)

Hàm công khai

Trình tạo sự kiện

Event::Builder & CreateEventBuilder(
  void
)

Danh sách sự kiện kết thúc

EventList::Builder & EndOfEventList(
  void
)