Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::EventList::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreateEventBuilder(void)
EndOfEventList(void)

Hàm công khai

Trình tạo sự kiện

Event::Builder & CreateEventBuilder(
  void
)

Danh sách sự kiện kết thúc

EventList::Builder & EndOfEventList(
  void
)