Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: NotificationRequest :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetDataList ( DataList::Parser *const apDataList) const
GetEventList ( EventList::Parser *const apEventList) const
GetPossibleLossOfEvent (bool *const apPossibleLossOfEvent) const
GetSystemTimestamp (uint64_t *const apSystemTimestamp) const
GetUTCTimestamp (uint64_t *const apUTCTimestamp) const

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetDataList

WEAVE_ERROR GetDataList(
  DataList::Parser *const apDataList
) const 

GetEventList

WEAVE_ERROR GetEventList(
  EventList::Parser *const apEventList
) const 

GetPossibleLossOfEvent

WEAVE_ERROR GetPossibleLossOfEvent(
  bool *const apPossibleLossOfEvent
) const 

GetSystemTimestamp

WEAVE_ERROR GetSystemTimestamp(
  uint64_t *const apSystemTimestamp
) const 

GetUTCTimestamp

WEAVE_ERROR GetUTCTimestamp(
  uint64_t *const apUTCTimestamp
) const