Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::StatusElement::Builder

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa phần tử trạng thái WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

EndOfStatusElement(void)
Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
InitDeprecated(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
ProfileIDAndStatus(const uint32_t aProfileID, const uint16_t aStatusCode)

Hàm công khai

Phần tử EndOfStatus

StatusElement::Builder & EndOfStatusElement(
  void
)

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Đã bắt đầu sử dụng

WEAVE_ERROR InitDeprecated(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

ProfileIDAndStatus

StatusElement::Builder & ProfileIDAndStatus(
  const uint32_t aProfileID,
  const uint16_t aStatusCode
)