Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::StatusElement::Builder

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa phần tử trạng thái WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

EndOfStatusElement(void)
Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
InitDeprecated(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
ProfileIDAndStatus(const uint32_t aProfileID, const uint16_t aStatusCode)

Hàm công khai

Phần tử EndOfStatus

StatusElement::Builder & EndOfStatusElement(
  void
)

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Đã bắt đầu sử dụng

WEAVE_ERROR InitDeprecated(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

ProfileIDAndStatus

StatusElement::Builder & ProfileIDAndStatus(
  const uint32_t aProfileID,
  const uint16_t aStatusCode
)