Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: StatusElement :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa Phần tử trạng thái WDM.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase

Chức năng công cộng

EndOfStatusElement (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
InitDeprecated (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
ProfileIDAndStatus (const uint32_t aProfileID, const uint16_t aStatusCode)

Chức năng công cộng

EndOfStatusElement

StatusElement::Builder & EndOfStatusElement(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

InitDeprecated

WEAVE_ERROR InitDeprecated(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

ProfileIDAndStatus

StatusElement::Builder & ProfileIDAndStatus(
  const uint32_t aProfileID,
  const uint16_t aStatusCode
)