Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::StatusList::Parser

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
GetProfileIDAndStatusCode(uint32_t *const apProfileID, uint16_t *const apStatusCode)
Đọc ProfileID và Trạng thái trạng thái từ StatusElement hiện tại.

Hàm công khai

CheckSchema validity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *const apProfileID,
  uint16_t *const apStatusCode
)

Đọc ProfileID và Trạng thái trạng thái từ StatusElement hiện tại.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[out] apProfileID
Trỏ tới bộ nhớ dành cho IDID
[out] apStatusCode
Trỏ đến bộ nhớ cho Trạng thái
Trả về
Mã WEAVE_ERROR được trả về bởi các đối tượng Weave::TLV. WEAVE_END_OF_TLV nếu thiếu một trong hai phần tử này. WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE nếu các phần tử thuộc loại không đúng.