Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: StatusList :: Phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListParserBase

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetProfileIDAndStatusCode (uint32_t *const apProfileID, uint16_t *const apStatusCode)
Đọc ProfileID và StatusCode từ StatusElement hiện tại.

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *const apProfileID,
  uint16_t *const apStatusCode
)

Đọc ProfileID và StatusCode từ StatusElement hiện tại.

Chi tiết
Thông số
[out] apProfileID
Trỏ tới bộ nhớ cho ProfileID
[out] apStatusCode
Trỏ tới bộ nhớ cho Mã trạng thái
Lợi nhuận
Mã WEAVE_ERROR do đối tượng Weave :: TLV trả về. WEAVE_END_OF_TLV nếu thiếu một trong hai phần tử. WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE nếu các phần tử không đúng loại.