nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusList::Parser

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
GetProfileIDAndStatusCode(uint32_t *const apProfileID, uint16_t *const apStatusCode)
Đọc ProfileID và StatusCode từ StatusElement hiện tại.

Hàm công khai

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *const apProfileID,
  uint16_t *const apStatusCode
)

Đọc ProfileID và StatusCode từ StatusElement hiện tại.

Thông tin chi tiết
Thông số
[out] apProfileID
Con trỏ đến bộ nhớ cho ProfileID
[out] apStatusCode
Con trỏ đến bộ nhớ dành cho StatusCode
Trả về
Mã WEAVE_ERROR do đối tượng Weave::TLV trả về. WEAVE_END_OF_TLV nếu thiếu một trong hai phần tử. WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE nếu các phần tử thuộc loại không chính xác.