Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SignSendRequest::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithWithId::Builder

Hàm công khai

EndOfRequest(void)
SubscriptionID(const uint64_t aSubscriptionID)

Hàm công khai

EndOfRequest

SubscribeCancelRequest::Builder & EndOfRequest(
  void
)

Mã gói đăng ký

SubscribeCancelRequest::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)