Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SignSendRequest::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithWithId::Builder

Hàm công khai

EndOfRequest(void)
SubscriptionID(const uint64_t aSubscriptionID)

Hàm công khai

EndOfRequest

SubscribeCancelRequest::Builder & EndOfRequest(
  void
)

Mã gói đăng ký

SubscribeCancelRequest::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)