Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase
Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Builder
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Builder
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest :: Builder
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Builder

Các loại công khai

@113 enum

Chức năng công cộng

Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Các chức năng được bảo vệ

EndOfMessage (void)
void
SetSubscriptionID (const uint64_t aSubscriptionID)
void

Các loại công khai

@ 113

 @113

Chức năng công cộng

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Các chức năng được bảo vệ

Kết thúc tin nhắn

void EndOfMessage(
  void
)

SetSubscriptionID

void SetSubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)