Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithWithId::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kết hợp từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_ giả::BuilderBase
Các lớp con nổi tiếng:
nl::Weave::Hosts::DataManagement_ Phố đều:::: Ô liên kết::::: Ô liên kết: – Ô liên kết:

Loại công khai

@113 enum

Hàm công khai

Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Hàm được bảo vệ

EndOfMessage(void)
void
SetSubscriptionID(const uint64_t aSubscriptionID)
void

Loại công khai

@113

 @113

Hàm công khai

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Hàm được bảo vệ

EndOfMessage

void EndOfMessage(
  void
)

Đặt gói đăng ký

void SetSubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)