Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithWithId::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kết hợp từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_ giả::BuilderBase
Các lớp con nổi tiếng:
nl::Weave::Hosts::DataManagement_ Phố đều:::: Ô liên kết::::: Ô liên kết: – Ô liên kết:

Loại công khai

@113 enum

Hàm công khai

Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Hàm được bảo vệ

EndOfMessage(void)
void
SetSubscriptionID(const uint64_t aSubscriptionID)
void

Loại công khai

@113

 @113

Hàm công khai

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

Hàm được bảo vệ

EndOfMessage

void EndOfMessage(
  void
)

Đặt gói đăng ký

void SetSubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)