Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser
Chỉ đạo lớp con biết: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Parser

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const