Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser
Chỉ đạo lớp con biết: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Parser

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const