Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Parser

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const