Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Builder

Chức năng công cộng

EndOfRequest (void)
SubscriptionID (const uint64_t aSubscriptionID)

Chức năng công cộng

EndOfRequest

SubscribeConfirmRequest::Builder & EndOfRequest(
  void
)

ID đăng ký

SubscribeConfirmRequest::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)