nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeConfirmRequest :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Builder

Chức năng công cộng

EndOfRequest (void)
SubscriptionID (const uint64_t aSubscriptionID)

Chức năng công cộng

EndOfRequest

SubscribeConfirmRequest::Builder & EndOfRequest(
  void
)

ID đăng ký

SubscribeConfirmRequest::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)