Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateResponse::Parser

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ParserBase

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
GetStatusList(StatusList::Parser *const apStatusList) const
GetVersionList(VersionList::Parser *const apVersionList) const
Init(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Hàm công khai

CheckSchema validity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

Danh sách nhận trạng thái

WEAVE_ERROR GetStatusList(
  StatusList::Parser *const apStatusList
) const 

GetVersionList (Danh sách phiên bản)

WEAVE_ERROR GetVersionList(
  VersionList::Parser *const apVersionList
) const 

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)