Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ParserBase

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetStatusList ( StatusList::Parser *const apStatusList) const
GetVersionList ( VersionList::Parser *const apVersionList) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetStatusList

WEAVE_ERROR GetStatusList(
  StatusList::Parser *const apStatusList
) const 

GetVersionList

WEAVE_ERROR GetVersionList(
  VersionList::Parser *const apVersionList
) const 

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)