Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Danh sách phiên bản :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase

Chức năng công cộng

AddNull (void)
AddVersion (const uint64_t aVersion)
EndOfVersionList (void)

Chức năng công cộng

AddNull

VersionList::Builder & AddNull(
  void
)

AddVersion

VersionList::Builder & AddVersion(
  const uint64_t aVersion
)

EndOfVersionList

VersionList::Builder & EndOfVersionList(
  void
)