Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Danh sách phiên bản :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase

Chức năng công cộng

AddNull (void)
AddVersion (const uint64_t aVersion)
EndOfVersionList (void)

Chức năng công cộng

AddNull

VersionList::Builder & AddNull(
  void
)

AddVersion

VersionList::Builder & AddVersion(
  const uint64_t aVersion
)

EndOfVersionList

VersionList::Builder & EndOfVersionList(
  void
)