Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Cung cấp dịch vụ:: IFJServiceF FabricJoinMessage

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

DeviceInitData
const uint8_t *
DeviceInitDataLen
uint16_t
FabricId
uint64_t
ServiceId
uint64_t

Chức năng công cộng

Encode ( PacketBuffer *msgBuf)

Chức năng tĩnh công khai

Decode ( PacketBuffer *msgBuf, IFJServiceFabricJoinMessage & msg)

Thuộc tính công cộng

DeviceInitData

const uint8_t * DeviceInitData

DeviceInitDataLen

uint16_t DeviceInitDataLen

FabricId

uint64_t FabricId

ServiceId

uint64_t ServiceId

Chức năng công cộng

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Chức năng tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  IFJServiceFabricJoinMessage & msg
)