Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Dịch vụ cung cấp::IFJServiceFabric JoinMessage

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

DeviceInitData
const uint8_t *
DeviceInitDataLen
uint16_t
FabricId
uint64_t
ServiceId
uint64_t

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *msgBuf)

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *msgBuf, IFJServiceFabricJoinMessage & msg)

Thuộc tính công khai

Dữ liệu thiết bị

const uint8_t * DeviceInitData

DeviceInitDataLen

uint16_t DeviceInitDataLen

Mã vải

uint64_t FabricId

Id dịch vụ

uint64_t ServiceId

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Hàm tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  IFJServiceFabricJoinMessage & msg
)